הודעות

פלרם תעשיות (1990) בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה שנתית כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ד', 1 בדצמבר 2021, בשעה 14:00, במשרדי החברה בקיבוץ רמת יוחנן.

הנושאים שעל סדר היום:

  1. עדכון מדיניות התגמול הקיימת של החברה ביחס לתנאי ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה בלבד.
  2. אישור תנאי כהונתו של מר שי מיכאל כמנכ"ל החברה, החל מיום 1 בינואר 2022 לתקופה לא קצובה, בהתאם לתנאים הקבועים במסגרת הסכם שירותי נושאי משרה בין החברה ובין קיבוץ רמת יוחנן.
  3. מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים): ה"ה ארנון אשד, עודד גילת, שמעון קלמן, אמיר יבור, אורי פלטאו, מירב כרמון ועידו שלם כדירקטורים בחברה וזאת עוד לתום האסיפה השנתית הבאה.
  4. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי ודיווח על שכרו.
  5. הצגת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה וכן הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.

 

המועד הקובע: יום ב', 1 בנובמבר 2021

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: 1 בדצמבר בשעה 10:00.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: 21 בנובמבר 2021.

הפנייה לדוח מיידי: למידע נוסף בקשר עם כינוס האסיפה והנושא שעל סדר היום ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 21 באוקטובר 2021 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il  (מספר אסמכתא: 2021-01-090415) ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת: www.maya.tase.co.il.

 

בכבוד רב,

 פלרם תעשיות (1990) בע"מ