פלרם תעשיות (1990) בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה שנתית כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ה', 12 בנובמבר 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה בקיבוץ רמת יוחנן.

הנושאים שעל סדר היום:

  1. הצגת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה וכן הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.
  2. מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים): ה"ה ארנון אשד, עודד גילת, שמעון קלמן, אמיר יבור, אורי פלטאו, מירב כרמון ועידו שלם כדירקטורים בחברה וזאת עוד לתום האסיפה השנתית הבאה.
  3. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי ודיווח על שכרו.
  4. מינויו מחדש (לכהונה שנייה) של מר איציק גולדנברג כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו, לתקופה של שלוש שנים אשר תחל ביום 21.11.20.
  5. מינויה של הגב' דפנה שלו-פלם כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי כהונתה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום אישור מינויה באסיפת בעלי המניות.

 

המועד הקובע: יום ד', 14 באוקטובר 2020

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: 12 בנובמבר בשעה 10:00.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: 2 בנובמבר 2020.

הפנייה לדוח מיידי: למידע נוסף בקשר עם כינוס האסיפה והנושא שעל סדר היום ראו דוח מיידי מתוקן שפרסמה החברה ביום 15 באוקטובר 2020 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il  (מספר אסמכתא:  2020-01-103297) ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת: www.maya.tase.co.il.

 

בכבוד רב,

 פלרם תעשיות (1990) בע"מ